Warunki sprzedaży

Strona Główna / Warunki sprzedaży

§ 1

Właścicielem sklepu internetowego www.bibran.pl jest spółka BG Trading sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  ul.Sobieskiego 1/2, 31-136 Kraków; zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000354427, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł, w całości opłaconym, NIP 6762419060, REGON 121206423, zwana dalej “BG Trading” ,”Sklepem Internetowym” lub „Administratorem”.

§ 2

Zamówienie w Sklepie Internetowym może złożyć:

 1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. każda osoba prawna,
 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych,

zwana dalej “Kupującym“.

§ 3

Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Bi.Bran.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 4

Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

§ 5

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: http://www.bibran.pl/. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego jest sprzedaż suplementów diety (jedynie leki bez recepty) pod nazwą: Bi.Bran 250, Bi.Bran 1000 30s oraz Bi.Bran 1000 105s (zwane dalej „Suplementami Diety” lub „towarem”) . Na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są ceny Suplementów Diety, które są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Kupującego i BG Trading jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany towar.

Składanie Zamówień

§ 6

 1. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego oraz akceptacja niniejszego Regulaminu (dalej jako „Regulamin”).
 2. Zamówienia na Suplementy Diety można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem http://www.bibran.pl/ .
 3. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
 4. Sklep Internetowy Bi.Bran.pl realizuje zamówienia jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Realizacja zamówienia

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane.
 3. W sytuacji gdy zrealizowanie dostawy zamówienia w terminie określonym w § 15 ust. 2  Regulaminu jest niemożliwe, BG Trading zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany bądź anulowania zamówienia.
 4. Umowa sprzedaży Suplementów Diety pomiędzy BG Trading a Kupującym zawierana jest w chwili potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy.

§ 8

 1. W przypadku płatności za “Pobraniem od kuriera” w mailu “Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” Kupujący otrzymuje potwierdzenie zamówienia.
 2. Zamówienie jest potwierdzone  w momencie składania zamówienia.

§ 9

 1. Zamówienie może zostać anulowane wyłącznie poprzez przesłanie maila na adres sklepu www.bibran.pl.
 2. W przypadku nieotrzymania zamówionego Suplementu Diety po upływie 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji, Kupujący może anulować zamówienie.

§ 10

Anulowanie Zamówienia i Zwrot Towaru

BG Trading może anulować zamówienie, jeżeli:

 1. Kupujący jako formę płatności wybrał  przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie BG Trading do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7) Kupujący powinien powiadomić Sklep Internetowy o zaistniałej sytuacji;
 2. Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcji, które następnie zostały anulowane lub nieodebrane.

§ 11

 1. Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Po potwierdzeniu zamówienia w trybie § 8, anulowanie zamówienia jest niedopuszczalne. W razie anulowania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki.

§ 12

 1. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli kwota należna została już wpłacona na konto Sklepu Internetowego, BG Trading zwraca ją Kupującemu.
 2. Należność zostanie przelana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Wpłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep Internetowy wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

§ 13

Zwroty należności za transakcje dokonane przelewem oraz płatne gotówką będą regulowane przez BG Trading za pomocą przelewu na konto wskazane przez Kupującego.

§ 14

Zwroty należności za transakcje dokonane kartą kredytową będą regulowane w sposób uzgodniony z klientem.

§ 15

Przesyłki

 1. Suplementy Diety są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub zewnętrznych firm kurierskich, wykonujących odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Sklepu Internetowego przewóz towarów do Kupujących.
 2. Zakupione Suplementy Diety są dostarczane na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa Suplementów Diety następuje w ciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
 3. Jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę. Ponowna próba dostawy Suplementów Diety nastąpi w ciągu następnych __ godzin od daty wystawienia awizo.
 4. Jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę ponownie. Na drugim awizo wskazane jest miejsce, gdzie Kupujący może odebrać przesyłkę. Przesyłkę należy odebrać w terminie do 14 dni od daty wystawienia pierwszego awizo. Po 14 dniach od pierwszego awizowania następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu przesyłki obciążany zostaje Kupujący.

§ 16

 1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.
 2. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki bądź sam towar, jak też jeżeli otrzymane Suplementy Diety są niekompletne, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki; powinien także sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.
 3. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 4. W przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości (wada zawiniona przez producenta, brak zamówionego towaru, lub pomyłka w zamówieniu) należy bezzwłoczne poinformować Sklep Internetowy  o powyższym fakcie.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres sklepu www.bibran.pl w ciągu 2 dni roboczych i zostanie rozpatrzona w ciągu 2_ dni roboczych po otrzymaniu reklamowanego towaru, a o jej wyniku Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 6. Do reklamowanego produktu należy dołączyć otrzymaną z towarem fakturę VAT, do której zostanie wystawiona korekta. Bez tego dokumentu nie ma możliwości rozpatrzenia reklamacji.
 7. Reklamowany towar (zabezpieczony przed zniszczeniem) należy odesłać na adres Sklepu Internetowego www.bibran.pl.
 8. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Sklep Internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nie zwraca uiszczonych kwot oraz w wypadku, gdy Kupujący wyrazi takie życzenie, przesyła towar ponownie na koszt Kupującego.
 9. Stosownie do konkretnej sytuacji (każda reklamacja rozpatrywana będzie indywidualnie) dokonana zostanie powtórna wysyłka towaru lub inna forma realizacji reklamacji, ustalona z Kupującym (w tym zwrot zapłaty uwzględniający koszty transportu od Kupującego). Koszty powtórnej wysyłki towaru w wypadku uznanej reklamacji pokryje BG Trading.
 10. Kupujący wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dot. zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dot. ewentualnej niezgodności towaru z umową była przesyłana na adres e-mail Kupującego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).

§ 17

Faktura VAT

Dowodem sprzedaży w Sklepie Internetowym jest faktura VAT. Do każdego zamówienia wystawiana jest jedna faktura VAT.

§ 18

Niezgodność Towaru z Umową

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), BG Trading odpowiada wobec Kupującym będącego konsumentem za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w w/w ustawie.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien poinformować Sklep Internetowy drogą mailową.

§ 19

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.), Kupujący będący konsumentem może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie internetowym, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie.

§ 20

 1. Zwracane w trybie opisanym w § 19 Regulaminu Suplementy Diety zostaną przyjęte przez BG Trading tylko wtedy, gdy będą znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym, niesklejonym taśmą opakowaniu, a stan samego towaru pozostanie niezmieniony w stosunku do stanu pierwotnego (w jakim otrzymał go Kupujący). Towar nie może nosić śladów użytkowania. Koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Sprzedający.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach:

a)          świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Kupującego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7. ust. 1. Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

b)         dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania,

c)           umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d)         świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e)          świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f)          dostarczania prasy,

g)          usług w zakresie gier hazardowych.

§ 21

 1. W przypadku zwrotu towaru opisanego w § 20 Regulaminu BG Trading gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia razem z kosztami transportu lub przekazaniami zapłaty za pobraniem.„Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”
 1. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Wpłata zostanie dokonana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep Internetowy wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

§ 22

Dane Osobowe

 1. W momencie rejestracji konta internetowego Kupującywyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka BG Trading sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Sobieskiego 1/2 , 31-136 Kraków, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
  o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 2004 r., nr 100, poz.1024).
 3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz dla celów statystycznych i zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. Kupujący ma prawo dostępu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest zabezpieczone odpowiednimi środkami technicznymi zapobiegającymi pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 23

Kupujący zakładając konto w Sklepie Internetowym www.bibran.pl oraz dokonując w nim zakupów akceptuje jednocześnie powyższy Regulamin.

Napisz do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skorzystać z formularza kontaktowego i napisz do nas.

Nie czytelne? Zmień tekst. captcha txt

Zacznij pisać a następnie naciśnij klawisz Enter aby wyszukać